Wildlife - Cheryl Rose Photography

Hoverfly on thistle

hover flythistlepurpleflower